Календарь знаменательных и памятных дат - 2021
Личный кабинет
Основная версия сайта

Календарь знаменательных и памятных дат - 2021 год

19 августа
Тыгдымаева Евдокия Петровна

(к 90-летию со дня рождения)

Евдокия Петровна Тыгдымаеваның
чайаачызында тöреен чиріне хыныс

Чул пилтірі

Хайдағ даа чон чуртапчатхан чирінең пик палғалыстығ. Чонның тыны тöреен чирінің тынызынаң пірлестіг. Чайаанда, тізең, прай чонның тынызы пір улуғ тынысха пірікче.

Полған на чонда, позының тöреен чирін, чонның сабландырҷаң пірее-пірее кізілер тöрепчелер. Андағ кізілер чонның хыйғазын, аның культуразы хайдағ синде турчатханын кöзітчелер. Ана андағларның пірсі хакас чонның паза Тöö чирінің саблығ хызы Евдокия Петровна Тыгдымаева полча.

2016 чылда орғах (август) айының 19 кӱнінде, Е. П. Тыгдымаеваа 85 час толарҷых, паза 2015 чылда, хандых (июнь) айының 27-ҷі кӱнінде, 26-ҷы «Айтыс» иртер кӱн, Е. П. Тыгдымаеваның чуртында мемориальнай чарды турғызылған (пер. Победы, дом 1, кв. 1.). Ол пiске, аал чуртағҷыларына, уғаа танығлығ кӱн полған. Хайдаң пасталған аның чайаачы узы?

Чуртазы хайдағ орында турған, чир-суғҷыларының сағыстарында, хайдағ аның омазы халған.

Хакас чонның саблығ тахпахчызын, ырҷызын паза поэтессазын пілбинчеткен, таныбинчатхан кізі дее чох полар. Тöö чирін сабландырчатханнарның пірсі полча. Евдокия Петровна Тыгдымаеваның узын пöзік паалап, тиксі странаның улуғ-кічіг городтарында хол саап турғаннар.

Евдокия Петровнаның кибелістерін хығырчатса, ілее кöрінче аның тöреен чиріне хынызы. Чир-чайааннаң пик палғалызып, хада пірге полғаны пасха кізілернің кöңнілерін амыратча, чарых истіг сағыстар тöрітче. Полған на тусха ол хынчатханын кöзітче. Кöзідімге алза, «Кӱскӱ хараалар». Анда пілдірче, хайди хараағы туста ол чир-чайааны тыңнапча: айас тигір, чылтыстар, ай, тискертін таныҷах, суғның хорлап ахчатханы, гармонь истілче, хыстарның хатхырызы, хырада тракторларның оды чарып, алтын пуғдай кизілче.

«Часхы чыстанча» кибелісте чир-чайаанның омазы алысчатханын кöзітче, часхының чызы кізінің хайиин тартчатханын сизіндірче. Хысхы тустағы чир-чайааны ідöк тыңнап, öкерсінгені пілдірче: «Хысхы кӱнде», «Хысхыдағы арығда», «Чирім сілии».

«Чирім сілии» кибелісте хысхы тустағы чир-чайаанның сілиин хоостапча.

Iдöк чоохтирға чарир, Илбек Адалығ чаа чуртазында имнелбес паалығ чіли сыстапчатхан іс артыс салған. Пабазының харындастары, тайылары чааға парып айланмааннар. Уғаа сидік чыллар полған, матап тоғынарға киліскен. Читі частаңох аар тоғыстар тоғынып пастаан.

Чир-суубыс ӱчӱн тыннарын айабин пиргеннердеңер кибелістер, тахпахтар пас салған: «Хыл плат», «Чиидінең чöрзін чӱреемде», «Ағын хус полып кил парчатхай», «Успас от ползын», «Чахсы чонда адал чöрзін»,«Минің Тööм», аннаң даа пасхазы. «Минің Тööм» кибелiс – Чир-суубыс ӱчӱн, пӱӱнгі амыр чуртас ӱчӱн, махачы турысханнардаңар чоохтапча, паза часхы таныҷахтың ойнапчатханы, часхы порчоларның алҷасчатханы, халын тайғаның кӱӱлепчеткені, хазыр Тööнің салғахтанып ахчатханы истілче. Пу кööде пістің чонның махачызы, матырлары паза чиңіске киртініс пілдірчеткені іле кöрінче. Аннаңар пу ыр Чул пилтірі аалдағы Кистегейдегі хумартхы тас азыларына 1965 чылда, май айда тöреен.

Евдокия Петровна Тыгдымаева, поэтессанаң пасха, саблығ тахпахчы полған. Ол тың хатығ, хорғыстығ чылларда, ӱлгӱ алызып, колхозтар пӱтклепчеткенде тöреен. Иртöк öкіс халған, пабазын ат салғаннар, аның узы-пазына сығарға оңдай чох полған. Алты частығда, іҷезін халдыхха кирерге килгеннерінде, ол тахпахтабызып, прайзын ойда азырыбысхан:

Чигір аттығ позыни полған
Аттың тирі сууғалах.
Чиит халтыхха парарға,
Чӱрек ағырии ирткелек.

Тахпахтирға сöстер аның чӱрееннең, кöксінең постары сыхханнар. Евдокия Петровнаның, пабазын ат салғаннарында, іҷезінің прай тамағын апарыбысханнар, ідöк, сиденнерін, хазааның сыраларын. Туңмазы ағырып ӱреен. Чуртастың чобағларын кічігдеңöк кöрерге киліскен ағаа. Пабаа пиҷезі ирге парыбысханда, ағаа сағыссырап, сарнаптыр:

Ағыр Тööні азыра парып,
Апсахха пардың, Пабаа пиҷем.
Ағыр Истең айлан полбин,
Ам ылғапчазың ма, Пабаа пиҷем?
Игір Тööні кизіре парып,
Ирге пардың Пабаа пиҷем.
Игір Исті ибір полбин,
Ирееленчезің ме, Пабаа пиҷем?

Iди ол, кічігдең сығара тахпахтар сағынып, ырлап чӧрҷең.

Полған на кибелістің, сарынның позының тöреен оңдайы, позының чуртазы полча. Хай піреезі, истіліп, халып одырча, хай піреезі ӱрге чонда чуртапча. Оларның аразында адирға чарир «Iҷенiң часказы», «Сын киртініс», «Кӱскӱ хараалар», «Чиит ööремнеңер» сарыннарын. Аның кибелістерін кöглерге саблығ композиторлар Георгий Челбораков, Нина Катаева, Олег Токояков пас салғаннар.

Пабазыныӊ пиҷезі Тадааның апсаа чаадаң айланминдыр. Тадаазар Таштып саринаң ирге сöлирге худаа килтірлер. Тадаа пиҷезі тахпахтап салыбыстыр. Ол тахпахтаң на піліп алтырлар, Тадаа паза пасха кізее ирге парбас тіп. Аны искен соонда Евдокия Петровнаның наа сағыс тöріпче: чаадаң айланмаан кізілернің ипчілерінеңер, оларның хыстарынаңар кибеліс пас саларға. Iди тöріп партыр «Сын киртініс» сарын, кööн Георгий Иванович Челбораков пас салған. Германияда тоғазығ полғанда, пу сарынны сарнаптыр, тілбесчі аны немец тіліне тілбестеп пиртір. Прай тоғазығдағы немецтер, орыстар, азахха турып, ізіг айа сабыстарынаң удурлаптырлар.

Тöö чирінең сыххан хоосчы, Михаил Андреевич Бурнаковтың туңмазы, Евдокия Андреевна, Евдокия Петровнаның иң артых ööрезі полтыр. Олар аал хонии тоғыстарында удур-тöдір полызып, тоғынҷаң полтырлар. Ана ол туста Евдокия Петровна, ööрезіне «Чиит ööремнеңер» тіп кибеліс пас салтыр. Олег Афанасьевич Токояков аны кееркестіг сарына айландыр салтыр.

1958 чылда Ағбанда тахпахчыларның II-ҷі айтызында пастағызын на араласхан, аннаң пеер ағырғанҷа пір дее айтыс иртірбеен. Ол тоғазығда саблығ тахпахчыларнаң Афанасий Щеголаковнаң, Сöмöн Кадышевнең тахпахтасхан. Ол чылларда «Айтыс» марығны Михаил Еремеевич Кильчичаков устап парҷаң полтыр. Ол, Евдокия Петровнаны кізі чох туста, ööн тадар оңдайнаң «Туйса» тіп адаҷаң полтыр.

Пірее тустарда Евдокия Петровнанаң Михаил Еремеевич хада сцена сыхчаң полтырлар. Хайзы даа Тöö чирінің саблығ, аарластығ кізілері. Михаил Еремеевич читі хыллығ чатханын читон аймах ӱннең ӱннендіріп пастабысса, Евдокия Петровнаның чалахай, öтіг ӱні ағаа килістіре хозылыбысчаң полтыр. Iди олар хайда-да ыраххыда халған тöреен-öскен чирібістің сілиин, чӱрек кööретчеткен кöглер пастыра, кöзіт пирерге харасчаңнар.

Мының алнында пістің чонның культуразын, искусствозын кöзідерге Чайаачы устар аймах-пасха орыннарзар удаа чöрҷеңнер. Евдокия Петровнаның сіліг ӱнін, позының пöзiк узын, Хакасияда ла нимес, пасха-пасха харындас республикаларның чуртағҷылары истерге хынғаннар: Тывада, Саха-Якутияда, Алтайда. Асхыс аймаанның алнын алып, кöп городтарҷа: Москвада, Фрунзеде, Новосибирскте, Иркутскта, Хызылчарда полған, пасха хан чирінзер дее чöрерге киліскен: Германияда, Швецияда. Андағ оңдайнаң пістің чонның культуразынаң, пай тахпахтарынаң пасха тілліг кізілерні таныстырған.

Евдокия Петровна, іди чöріп, хайдағ саблығ, алтынаң аарлығ кізілернең хада тиңе, узах-чорых чöр турҷаң. Оларның аразында иң пастап Михаил Еремеевич Кильчичаков, Сöмöн Прокопьевич Кадышев, Александр Александрович Кенель, Апанис Семенович Бурнаков, Нина Викторовна Катаева, Владимир Герасимович Чаптыков, Клара Ефимовна Сунчугашева, Георгий Иванович Челбораков, паза даа пасхаларын улуғ аарласнаң адирға чарир.

1960 чылда иң не пастағызын позының тахпахтарын пластинка пазарға Москвадағы «Мелодия» фирмазар чöрген. Анда ол ікі тахпах пас салған: «Чарых кименең кискенҷе», «Тöрт пулуңнығ кииҷім алтында». Аннаң пасха сигіс пластинкада пазыл парған аның тахпахтары паза сарыннары.

Евдокия Петровнаның чайаачызын істескенде, уламох чӱрекке чағын пілдірче. Кибелістері тахпахтарға тööй тіп сизінчем, хығырчатса, тахпахтирға кізінің кöңні кöдірілче. Тахпахтарда удаа «Тööм» тіп сöстер пар. Ол позының Тöö чиріне хынызын, поғдархазын кöзітче полар. Тиктең не нимес, Е.П. Тыгдымаева «Хызы нізем» тіп тахпахта: «Хазыр Тööнің тамҷығыбын» тіпче.

Мария Прокопьевна Какаева, Чул пилтірінде чуртапча, амды тынағда, сағысха кирче: «Петровна миннең алты часха улуғ полған. Хонҷых чуртап, хада öскебіс. Пісті, хызыҷахтарны хада ла сööртеп чöрҷең. Хыйға чоохтығ кізі полған. Чібектең мағат хоостаҷаң. Тöзекке сіліг накидтер хоостаҷаң».

Лариса Леонтьевна Чекурова, ӱгретчі, чоохтапча: «Евдокия Петровна минің пиҷеме килісче. Кічігдең ааласҷаң полғабыс. Уғаа иптіг чоохтығ, амыр ӱнніг. Нимені чоохтир полза, иптеп ле чылдырып одырча, анаң хатхырыбызар. Аның хатхырчатханына хынҷаңмын».

Минің сағызымда, Тöö чирінің поғдархаҷаң саблығ кізілері уғаа кöп. Олар полғаннар, парлар паза олар поларлар. Соонаң, ол саблығ кізілер аразында Евдокия Петровна Тыгдымаева, сынап таа Тöö чиріндегі чайаачы устарның тамҷығы полар тіп сағынчам.Тузаланған литература


Тыгдымаева, Е. Панка аӌамның чаада сарнааны ; Чахсы чонда адал чӧрзiн ; Саблых хайӌи Камотай Бастаевнең кӧглескенi : стихтар / Е. Тыгдымаева // Ах Тасхыл. ‒ 1975. – № 23. – С. 63-64.

Тыгдымаева, Е. П. Чылларым минің, чылларым : стихтар = Годы мои, годы : стихи / Евдокия Тыгдымаева. ‒ Абакан : Хызылчар книга издательствозының хакасиядағы пӧлiгi, 1978. ‒ 68, [3] с. : портр.

Тыгдымаева, Е. Чайғы : стихтар / Евдокия Тыгдымаева // Хакас чирi. – 1997. ‒ 12 июля. – С. 1.

Кичеев, Г. П. «Чул пилтірі» / Г. П. Кичеев. ‒ Ағбан : Хакасское книжное издательство, 2004. – 106 с.

В. Н. ТомочаковаЛюбовь к родной земле в творчестве
Евдокии Петровны Тыгдымаевой

Усть-Чуль

Каждый народ крепко привязан к родине. Душа народа в единении с дыханием родной земли. А в мире все народы едины.

Таланты, которые воспевают свой народ и свою родину, рождаются у каждого народа на земле. Они показывают мудрость своего народа, высокий уровень его культуры. Именно таким талантливым человеком является знаменитая дочь хакасского народа, дочь земли тёйской Евдокия Петровна Тыгдымаева.

19 августа 2021 года Е. П. Тыгдымаевой исполнилось бы 90 лет.

27 июня 2015 года, когда проводился 26-й конкурс чатханистов «Айтыс», на доме, где жила Е. П. Тыгдымаева (с. Усть-Чуль, пер. Победы, дом 1, кв. 1), была установлена мемориальная доска. Для всех местных жителей это было очень значимое событие.

Откуда истоки её таланта? Какой она осталась в воспоминаниях земляков?

Наверное, нет хакаса, который бы не знал известную хакасскую тахпахчи, импровизатора, исполнительницу, поэтессу Евдокию Петровну Тыгдымаеву. Она одна из тех, кто прославлял тёйскую землю. Её творчество неразрывно связано с малой родиной и её людьми. Евдокии Петровне рукоплескали на концертных площадках больших и малых городов и сёл нашей страны.

Стихотворения Евдокии Петровны пронизаны любовью к родной природе. Тесная связь с родиной, единство с природой согревают душу, рождают светлые и тёплые чувства. Она воспела все времена года. Например, в произведении «Кӱскӱ хараалар» («Осенние ночи») поэтесса ночной порой прислушивается к природе: безоблачное небо, звезды, луна, ночная прохлада, журчание ручейка, звуки гармони, весёлый смех девушек, свет фар тракторов на уборке золотистой пшеницы.

В стихотворении «Часхы чыстанча» («Весна благоухает», «Аромат весны») автор показывает пробуждение природы весной, как человек наслаждается её еле уловимыми запахами. В произведениях «Хысхы кӱнде» («Зимним днём»), «Хысхыдағы арығда» («В зимнем лесу»), «Чирім сілии» («Красота родной земли») поэт любуется зимними пейзажами, заметно, как умеет слушать природу.

Великая Отечественная война оставила в душе Евдокии глубокие раны. Ушли на фронт и не вернулись её дяди, братья отца. Военные годы были суровые, приходилось много работать. Евдокия начала выполнять тяжёлую работу с шестилетнего возраста.

Евдокией Петровной написано много тахпахов, стихотворений, о тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину: «Хыл плат» («Шёлковый платок»), «Чиидінеӊ чӧрзін чӱреемде» («Пусть в сердце останется молодым»), «Ағын хус полып кил парчатхай» («Пусть вернётся перелётной птицей»), «Успас от ползын» («Пусть будет озорным костром»), «Чахсы чонда адал чӧрзін» («Пусть останется в доброй памяти народа»), «Миніӊ Тӧӧм» («Моя Тёя»). В песне «Миніӊ Тӧӧм» автор рассказывает о защитниках Родины, храбро сражавшихся за сегодняшнюю мирную жизнь, о том, что благодаря им резвится весенний ветерок, расцветают весенние цветы, слышен гул густой тайги, бурлит и с шумом течёт речка Тёя. Все произведение пронизано верой в Победу, воспевает героизм и отвагу нашего народа. Оно было написано к открытию памятника воинам Великой Отечественной войны в с. Усть-Чуле в мае 1965 года.

Известная поэтесса и знаменитая тахпахчи родилась в тяжёлые, голодные годы смены власти, становления нового государственного строя, создания коллективного хозяйства. Рано осиротела: её отец был застрелен. Расправившись с хозяином, у матери Е. П. Тыгдымаевой отняли все зерно и даже разобрали сараи и заборы. С малых лет ей пришлось испытать все тяготы и лишения.

Когда приехали сватать её маму (по правилам рода, вдова должна была выйти замуж за младшего брата своего мужа), неожиданно для всех шестилетняя Евдокия исполнила тахпах следующего содержания: рано приехали сватать вдову, боль утраты ещё не утихла.

Когда Евдокия Петровна пела тахпахи, слова сами рождались в её сердце и вырывались из груди. Когда тётя (сестра отца) вышла замуж, скучая по ней, Евдокия Петровна пела, обращаясь к тёте: «Уехав из дома, ты, наверное, тоскуешь,но не можешь вернуться».

Так Евдокия Петровна с детских лет сочиняла тахпахи и пела их.

У любого литературного произведения, будь то роман или рассказ, стихотворение или песня, есть история создания и своя «жизнь». Одни стихотворения или тахпахи раз прочитаны или услышаны и забыты, другие – надолго остаются в памяти и становятся народными. К числу таких произведений Е. П. Тыгдымаевой относятся «Iҷенiң часказы» («Счастье матери»), «Сын киртініс» («Верность»), «Кӱскӱ хараалар» («Осенние ночи»), «Чиит ööремнеңер» («О молодой подруге»). На слова её стихов написали песни известные хакасские композиторы Георгий Челбораков, Нина Катаева, Олег Токояков.

У Евдокии Петровны была тётя Тада, у которой муж не вернулся с войны. Однажды к тёте приехали сваты из Таштыпского района. Тада исполнила тахпах, из которого сваты поняли, что замуж она больше ни за кого не пойдёт. После этого события у Е. П. Тыгдымаевой возникла идея написать стихотворение о вдовах, невестах, подругах погибших на войне мужчин. Так родилось стихотворение «Сын киртініс» («Верность»). Музыку к стихотворению написал Георгий Иванович Челбораков. Во время дружеской встречи в Германии, когда Евдокия Петровна исполнила эту песню, а переводчик перевёл её на немецкий язык, все участники встречи аплодировали стоя.

Лучшей подругой Евдокии Петровны была Евдокия Андреевна – младшая сестра художника Михаила Андреевича Бурнакова. Подруги, выполняя сельскохозяйственные работы, всегда помогали друг другу. Своей подруге поэтесса посвятила стихотворение «Чиит ööремнеңер» («О молодой подруге»). Олег Афанасьевич Токояков превратил это стихотворение в душевную, волнительную песню.

В 1958 году Евдокия Петровна впервые приняла участие во II слёте-конкурсе чатханистов и тахпахчи «Айтыс» в Абакане. С тех пор она ни разу не пропустила ни одного конкурса. На слётах она состязалась с известными мастерами чатханистами и импровизаторами Афанасием Щеголаковым, Семёном Кадышевым. В те годы организатором конкурса «Айтыс» был известный писатель и драматург Михаил Еремеевич Кильчичаков. Часто Евдокия Петровна выступала вместе Михаилом Еремеевичем. Они земляки, оба известные и уважаемые жители тёйской земли. Михаил Еремеевич брал в руки семиструнный чатхан, начинал наигрывать нужную мелодию и запевать, а Евдокия Петровна подхватывала своим мелодичным, красивым голосом. Так, дуэтом, душевными песнями они рассказывали о зарождённой в глубокой древности красоте природы родного края.

Раньше талантливые артисты, писатели часто ездили в разные регионы знакомить зрителей с культурой и искусством хакасского народа. Красивый голос и высокое исполнительское мастерство Евдокии Петровны Тыгдымаевой довелось увидеть жителям соседних регионов: Республики Тыва, Республики Саха (Якутия), Республики Алтай. Аскизский район она представляла во многих городах России и ближнего (сейчас) зарубежья – в Москве, Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Фрунзе. Также Е.П. Тыгдымаева выезжала за границу (Германия, Швеция), где знакомила публику с богатством и разнообразием хакасского тахпаха.

В творческие поездки Евдокия Петровна ездила с такими именитыми деятелями культуры и искусства, как Михаил Еремеевич Кильчичаков, Семён Прокопьевич Кадышев, Александр Александрович Кенель, Апанис Семёнович Бурнаков, Нина Викторовна Катаева, Владимир Герасимович Чаптыков, Клара Ефимовна Сунчугашева, Георгий Иванович Челбораков.

В 1960 году Е. П. Тыгдымаева впервые записала свои тахпахи на грампластинку. Это были тахпахи «Чарых кименең кискенӌе» («Перед тем как переправиться на светлой лодке»), «Тӧрт пулуңнығ кииӌім алтында». Запись велась в Москве на фирме «Мелодия». В дальнейшем записано и выпущено ещё восемь грампластинок с её песнями и тахпахами.

Стихотворения Евдокии Петровны по стилю больше напоминают тахпахи, и когда их читаешь, появляется желание пропеть. Очень часто в тахпахах встречается слово «Тёя». Это свидетельствует о привязанности, любви к родной земле; в тахпахе «Хызы нiзе» («Дочь») автор говорит: «Хазыр Тӧӧнiӊ тамӌығыбын» («Я капля бурной Тёи»).

Как вспоминает жительница села, ныне пенсионерка Мария Прокопьевна Какаева: «Петровна была старше меня на 6 лет. Жили по соседству, вместе росли. Нас, девочек, постоянно водила за собой. Была мудрым человеком. Хорошо вышивала шёлковыми нитками. Вышивала красивые накидки для кровати».

Учительница Лариса Леонтьевна Чекурова рассказывает: «Евдокия Петровна приходится мне сестрой. С детства ходили друг к другу в гости. Говорила всегда красиво спокойным голосом. Речь её во время рассказа была плавной и размеренной, словно текла, а потом вдруг засмеётся. Мне очень нравился её смех».

Отрадно, что богата талантами тёйская земля. Талантливые люди здесь были, есть и будут. Думается, что имя Евдокии Петровны Тыгдымаевой по праву займёт достойное место среди знаменитых земляков.Литература


Тыгдымаева, Е. Панка аӌамның чаада сарнааны ; Чахсы чонда адал чӧрзiн ; Саблых хайӌи Камотай Бастаевнең кӧглескенi : стихтар / Е. Тыгдымаева // Ах Тасхыл. ‒ 1975. – № 23. – С. 63-64.

Тыгдымаева, Е. П. Чылларым минің, чылларым : стихтар = Годы мои, годы : стихи / Евдокия Тыгдымаева. ‒ Абакан : Хызылчар книга издательствозының хакасиядағы пӧлiгi, 1978. ‒ 68, [3] с. : портр.

Тыгдымаева, Е. Чайғы : стихтар / Евдокия Тыгдымаева // Хакас чирi. – 1997. ‒ 12 июля. – С. 1.

Кичеев, Г. П. «Чул пилтірі» / Г. П. Кичеев. ‒ Ағбан : Хакасское книжное издательство, 2004. – 106 с.

В. Н. Томочакова,
перевела на русский язык А. Ищенко